Walne Zgromadzenie 2023

Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków 2023

Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków 2023 dostępne są dla członków spółdzielni po zalogowaniu do serwisu eBOK. W menu bocznym eBOK - w sekcji dokumenty, należy wybrać interesujący nas rodzaj dokumentów - w tym przypadku: Podjęte uchwały WZC 2023, następnie otworzyć lub pobrać.
Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków 2023 są również dostępne dla Członków Spółdzielni w siedzibie Spółdzielni przy ul. Różyckiego 19 w pokoju nr 227 - w godzinach od 7.00 do 15.00 (od poniedziałku do piątku


PROTOKÓŁ
KOLEGIUM
PROTOKÓŁ KOLEGIUM WZ w pięciu częściach 12-16 czerwca 2023
UCHWAŁA nr
1 / 2022
zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej za 2022 rok.
UCHWAŁA nr
2 / 2022
zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej za 2022 rok.
UCHWAŁA nr
3 / 2022
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej za 2022 rok.
UCHWAŁA nr
4 / 2022
oceny polustracyjnej pełnej działalności Spółdzielni za lata 2019-2021.
UCHWAŁA nr
5 / 2022
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej za 2022 rok.
UCHWAŁA nr
6 / 2022
w sprawie podziału nadwyżki bilansowej (zysku netto) za 2022 rok Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.
UCHWAŁA nr
7 / 2022
kierunków rozwoju działalności Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej na rok 2023 i lata następne.
UCHWAŁA nr
8 / 2022
sprzedaży prawa wieczystego użytkowania działki gruntu nr 254/1 położonej przy ul. Ptasiej 10 w Jeleniej Górze.
UCHWAŁA nr
9 / 2022
sprzedaży prawa wieczystego użytkowania działki gruntu nr 16/1 położonej przy ul. Obrońców Westerplatte 1 w Jeleniej Górze.
UCHWAŁA nr
10 / 2022
sprzedaży prawa wieczystego użytkowania działki gruntu nr 145/2 położonej przy ul. Transportowej 22 w Jeleniej Górze.
UCHWAŁA nr
11 / 2022
zrzeczenia się prawa wieczystego użytkowania działki gruntu nr 82/55 położonej przy ul. Karłowicza 39 w Jeleniej Górze.
UCHWAŁA nr
12 / 2022
zbycia nieruchomości lokalowej przy ul. Karłowicza 29/71 w Jeleniej Górze
UCHWAŁA nr
13 / 2023
zbycia nieruchomości lokalowych nabywanych lub przejmowanych na własność w postępowaniu egzekucyjnym prowadzonym z udziałem Spółdzielni.
UCHWAŁA nr
14 / 2023
w sprawie zmiany statutu Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.
UCHWAŁA nr
15 / 2023
regulaminu Rady Nadzorczej Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.
UCHWAŁA nr
16 / 2023
w sprawie oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań jaką Jeleniogórska Spółdzielnia Mieszkaniowa może zaciągnąć
UCHWAŁA nr
17 / 2023
ustalenia minimalnej wysokości odpisu na fundusz remontowy zasobów mieszkaniowych Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej
UCHWAŁA nr
18 / 2023
wyboru członków Rady Nadzorczej Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej na kadencję 2023 - 2026.
UCHWAŁA nr
19 / 2023
wyboru delegata i zastępcy delegata na VIII Krajowy Zjazd Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP.

26-06-2023

Zarząd Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej serdecznie dziękuje wszystkim Członkom naszej Spółdzielni za udział w tegorocznym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się w dniach 12-16 czerwca br. Jak co roku, była to okazja bezpośredniego zaprezentowania Państwu m.in. informacji i sprawozdań z działalności Spółdzielni oraz jej organów za poprzedni rok. Podjęliście Państwo wiele ważnych uchwał. Obrady Walnego Zgromadzenia dały też możliwość dyskusji nad istotnymi dla Spółdzielni sprawami i złożenia wniosków w ważnych dla Państwa kwestiach. W dniu 26 czerwca br. odbyło się Kolegium, podczas którego Przewodniczący wszystkich części Walnego Zgromadzenia po przeliczeniu głosów stwierdzili, które uchwały zostały podjęte i autoryzowali ich treść. Wszystkie uchwały przedstawione Walnemu Zgromadzeniu zostały przez ten organ przyjęte. Informujemy również, że w wyniku przeprowadzonych wyborów Walne Zgromadzenie, spośród zgłoszonych kandydatów do Rady Nadzorczej kadencji 2023-2026 wybrało:
z części I: Waldemara Dudka
z części II: Elżbietę Knappe, Wandę Zielińską
z części III: Henryka Chocimskiego, Danutę Noszczyńską, Patryka Słychana
z części IV: Jana Nowaka, Danutę Wójcik, Annę Szlachtę
z części V: Aleksandrę Wochal, Grażynę Materak
Walne Zgromadzenie wybrało również Mirosława Garbowskiego na delegata i Zbigniewa Słowika na zastępcę delegata na VIII Krajowy Zjazd Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP.

WYKAZ ZGŁOSZONYCH KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ JSM (*.pdf) 

WYKAZ ZGŁOSZONYCH KANDYDATÓW na delegata i zastępcę delegata do reprezentowania Spółdzielni na VIII Krajowym Zjeździe Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP (*.pdf) 

19-05-2023

Projekty uchwał Walnego Zgromadzenia Członków 2023,
sprawozdanie Zarządu z działalności za 2022 rok,
sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za 2022 rok
oraz
sprawozdanie finansowe Spółdzielni za 2022 rok dostępne są dla członków JSM

po zalogowaniu na platformie eBOK
oraz w siedzibie Spółdzielni przy ul. Różyckiego 19 w pokoju nr 227 -
w godzinach od 7.00 do 15.00 (od poniedziałku do piątku)

Zakładka: Dokumenty / Rodzaj: Walne Zgromadzenie Członków JSM 2023


10-05-2023

Z A W I A D O M I E N I E
o Walnym Zgromadzeniu Członków JSM


Działając na podstawie § 18 i 32 ust.2 pkt.15) statutu Spółdzielni, Zarząd Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej zawiadamia, że Walne Zgromadzenie JSM w 2023 roku odbędzie się w pięciu częściach w dniach 12-16 czerwca 2023 roku, zgodnie z załączonym harmonogramem. Obrady wszystkich części odbędą się w auli Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych przy Al. Jana Pawła II 25 w Jeleniej Górze (tzw. Budowlanka). Początek obrad o godz. 16.15

Szczegółowe informacje, porządek obrad i harmonogram WZ poniżej:


Informacja o wyborach do Rady Nadzorczej
Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej
na kadencję 2023 - 2026
Podczas Walnego Zgromadzenia w dniach 12-16 czerwca 2023 roku odbędą się wybory do Rady Nadzorczej JSM na kadencję 2023-2026.

Zgodnie z kompetencjami, Rada Nadzorcza dokonała podziału 11 mandatów na poszczególne części Walnego Zgromadzenia. I tak:
- część I - 1 mandat,
- część II – 2 mandaty,
- część III – 3 mandaty,
- część IV – 3 mandat,
- część V – 2 mandaty

Do Rady Nadzorczej JSM mogą kandydować wyłącznie członkowie Spółdzielni.


Uchwały Walnego Zgromadzenie 2022

Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków 2022 dostępne są dla członków spółdzielni po zalogowaniu do serwisu eBOK. W menu bocznym eBOK - w sekcji dokumenty, należy wybrać interesujący nas rodzaj dokumentów - w tym przypadku: Podjęte uchwały WZC 2022, następnie otworzyć lub pobrać dokument i kliknąć w link znajdujący się w dokumencie, który pozwoli pobrać wszystkie podjęte uchwały. Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków 2022 są również dostępne dla Członków Spółdzielni w siedzibie Spółdzielni przy ul. Różyckiego 19 w pokoju nr 227 - w godzinach od 7.00 do 15.00 (od poniedziałku do piątku) .


PROTOKÓŁ
KOLEGIUM
27-29 czerwca 2022 PROTOKÓŁ KOLEGIUM
UCHWAŁA nr
1 / 2022
27-29 czerwca 2022 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej za 2020 rok.
UCHWAŁA nr
2 / 2022
27-29 czerwca 2022 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej za 2021 rok.
UCHWAŁA nr
3 / 2022
27-29 czerwca 2022 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej za 2020 rok.
UCHWAŁA nr
4 / 2022
27-29 czerwca 2022 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej za 2021 rok.
UCHWAŁA nr
5 / 2022
27-29 czerwca 2022 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej za 2020 rok.
UCHWAŁA nr
6 / 2022
27-29 czerwca 2022 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej za 2021 rok.
UCHWAŁA nr
7 / 2022
27-29 czerwca 2022 w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej za 2020 rok.
UCHWAŁA nr
8 / 2022
27-29 czerwca 2022 w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej za 2021 rok.
UCHWAŁA nr
9 / 2022
27-29 czerwca 2022 w sprawie podziału nadwyżki bilansowej (zysku netto) za 2020 rok Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.
UCHWAŁA nr
10 / 2022
27-29 czerwca 2022 w sprawie podziału nadwyżki bilansowej (zysku netto) za 2021 rok Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.
UCHWAŁA nr
11 / 2022
27-29 czerwca 2022 w sprawie zmiany Uchwały nr 10/2016 Walnego Zgromadzenia Członków Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jeleniej Górze w sprawie zbycia lokalu niemieszkalnego garażu nr 4 przy ul. Krasickiego 12 w Jeleniej Górze.
UCHWAŁA nr
12 / 2022
27-29 czerwca 2022 w sprawie zbycia nieruchomości lokalowych nabywanych lub przejmowanych na własność w postępowaniu egzekucyjnym prowadzonym z udziałem Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.
UCHWAŁA nr
13 / 2022
27-29 czerwca 2022 w sprawie zmiany statutu Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.
UCHWAŁA nr
14 / 2022
27-29 czerwca 2022 w sprawie oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań jaką Jeleniogórska Spółdzielnia Mieszkaniowa może zaciągnąć.


02-06-2022

Projekty uchwał Walnego Zgromadzenia Członków 2022 oraz sprawozdania organów Spółdzielni dostępne są dla członków JSM
po zalogowaniu na platformie eBOK
oraz w siedzibie Spółdzielni przy ul. Różyckiego 19 w pokoju nr 227 - w godzinach od 7.00 do 15.00 (od poniedziałku do piątku)

Zakładka: Dokumenty / Rodzaj: Walne Zgromadzenie Członków JSM 2022Walne zgromadzenie 2020

Uchwały podjęte (*.zip) 
Protokół obrad Kolegium (*.pdf) 
SPRAWOZDANIE ZARZĄDU JSM Z DZIAŁALNOŚCI ZA 2019 ROK (*.pdf) 
SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ JSM ZA 2019 ROK (*.pdf) 
SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2019 ROK (*.pdf) 
LIST POLUSTRACYJNY (*.pdf) 

Walne zgromadzenie 2019

Uchwały podjęte (*.zip) 
Protokół obrad Kolegium (*.pdf) 

Walne zgromadzenie 2018

Uchwały podjęte (*.zip) 
Protokół obrad Kolegium (*.pdf) 

Walne zgromadzenie 2017

Uchwały podjęte (*.zip) 
Protokół obrad Kolegium (*.pdf) 

Walne zgromadzenie 2016

Protokół obrad Kolegium (*.pdf) 
Projekty uchwał (*.zip) 

Walne zgromadzenie 2015

Uchwały podjęte (*.zip) 
Protokół obrad Kolegium (*.pdf) 

Walne zgromadzenie 2014

Uchwały podjęte (*.zip) 
Protokół obrad Kolegium (*.pdf) 

Walne zgromadzenie 2013

Uchwały podjęte (*.zip) 
Protokół obrad Kolegium (*.pdf) 

Walne zgromadzenie 2012

Uchwały podjęte (*.zip) 
Protokół obrad Kolegium (*.pdf) 

Walne zgromadzenie 2011

Uchwały podjęte (*.zip) 
Protokół obrad Kolegium (*.pdf) 

Walne zgromadzenie 2010

Uchwały podjęte (*.zip) 
Protokół obrad Kolegium (*.pdf)