Klauzula informacyjna - RODO

Zgodnie z art. 13 lit. 1 i lit. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwanym RODO, informujemy iż:

1) administratorem danych osobowych jest Jeleniogórska Spółdzielnia Mieszkaniowa z siedzibą w Jeleniej Górze przy ul. Ludomira Różyckiego 19;
2) kontakt z inspektorem ochrony danych w Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej jest możliwy pod numerem tel. 75 76 74 832 wew. 54 lub adresem e-mail: iod@jsmjg.pl;
3) dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO w celu wykonywania obowiązków wynikających z ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawy Prawo Spółdzielcze i innych ustaw;
4) odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie stosownych przepisów prawa oraz podmioty, które wyrażą prawnie uzasadnione interesy;
5) dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego / organizacji międzynarodowej;
6) dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze i jego usprawiedliwionego prawnie interesu zgodnie z realizacją celu i przedmiotem działalności do czasu jej ustania oraz dochodzenia lub obrony roszczeń;
7) posiadają Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania jeżeli inne przepisy prawa nie stanowią inaczej;
8) mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku;
9) dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany;
10) podanie przez Państwa danych osobowych jest niezbędne do realizacji celów określonych w pkt 3.