Zasady rozliczania wody

Uchwała 75 /2011

   Uchwała 75 /2011 (*.pdf)  pdf - w sprawie zasad eksploatacji wodomierzy w lokalach zarządzanych przez JSM

Bilansowanie wody w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych - artykuł

   Bilansowanie wody (*.pdf)  pdf - artykuł ukazał się w gazecie „Za Bobrem” nr 1(27) - marzec 2015 na stronie 1 i 2

Rozliczmy wodę - artykuł

   Rozliczmy wodę (*.pdf)  pdf - artykuł ukazał się w gazecie „Za Bobrem” nr 1(16) – maj 2012

O rozliczaniu różnicy zużycia wody w Spółdzielni

     Rozliczanie przez Spółdzielnię różnicy zużycia wody wywołało powszechne niezadowolenie członków Spółdzielni . Wielu osobom trudno jest zrozumieć, że ciąży na nich taki obowiązek. W sprawie wypowiedziało się wiele instytucji, prasa, telewizja. Nie oceniając merytorycznie tych wypowiedzi ani obowiązujących aktów prawnych i nie określając co jest sprawiedliwe a co logiczne – pragnę przedstawić następujące fakty
- rozliczanie różnicy zużycia wody (suma wskazań wodomierzy domowych odjęta od wskazań wodomierza głównego ) jest działaniem legalnym znajdującym podstawę w Ustawie z dn. 7.VI.01 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Dz.U.01.72.747.
W rozdziale 2 art.6.1.14 pkt. 619 podpunkt 3 i 4 stanowią:

3) właściciel lub zarządca rozlicza zgodnie z art. 26. ust.3 różnicę wskazań między wodomierzem głównym a sumą wskazań wodomierzy zainstalowanych przy punktach czerpalnych wody,

4) właściciel lub zarządca na podstawie umowy, o której mowa w ust.1 reguluje należności wynikające z różnicy wskazań między wodomierzem głównym a sumą wskazań wodomierzy zainstalowanych przy punktach czerpalnych wody.

Zgodnie z Art. 2663 pkt. 3 Ustawy
........ Właściciel lub zarządca budynku wielolokalowego lub budynków wielolokalowych dokonuje wyboru metody rozliczania kosztów różnicy wskazań, o której mowa w art. 6 ust. 6 pkt.3.
W naszej Spółdzielni Uchwałą Rady Nadzorczej nr 84 /2005 z dnia 13.XII.2005 r. różnicę rozliczamy na osoby.

     Zapoznałem się z orzeczeniem nadzorczym Wojewody dolnośląskiego i stwierdzam, że zawarte w nim zastrzeżenia do regulaminu PWiK „Wodnik” nie dotyczą uchylenia obowiązku rozliczania różnicy zużycia wody.
      Z żalem odnotowuję, że całe niezadowolenie członków skupiło się na Spółdzielni jako „sprawcy całego zła” w sytuacji gdy Spółdzielnia zobowiązana – stosuje obowiązujące prawo.
Bo musi je stosować.

Prezes Zarządu JSM
Jelenia Góra, marzec 2006

Szanowni Państwo

Realizując ustawę o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzeniu ścieków (Dziennik Ustaw 01.72.747 z późniejszymi zmianami) dostawca wody PWiK „WODNIK” zamontował w każdym budynku wodomierz główny.

Tak więc rozliczanie wody odbywa się bezpośrednio między użytkownikiem lokalu a dostawcą wody wg wskazań wodomierza zainstalowanego w lokalu mieszkalnym lub użytkowym i różnicy dostarczonej wody do budynku, w którym zainstalowano wodomierz główny.

Różnicę rozlicza administrator budynku(spółdzielnia) następująco:

Od wskazania wodomierza głównego odejmuje się sumę wskazań Wodomierzy w lokalach w budynku.
Różnicą spółdzielnia obciąża mieszkańców dzieląc wartość różnicy przez ilość mieszkańców w danym budynku.

Taki system rozliczenia wody spółdzielnia ma obowiązek wprowadzić i realizować zgodnie z cytowaną wyżej ustawą.
Szczegółowych informacji o rozliczaniu zużycia wody w Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej udzielają pracownicy administracji osiedli. Zasady publikowane są na naszej stronie internetowej

Zarząd
Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej